Schedule

7.April.2018

pod

~Audio/Visual Performance~
with/Kohei Tsunada, Ken’ichi Itoi, T−AK, HIRAMAYSU TOSHIYUKI, Masahiko Takeda
Visual: SPEKTRA
@Forum, Kyoto JAPAN